search_left
"Unha ventá para o recordo"
A Vilagarcía antiga
 

HISTORIA DAS BANDAS DE MÚSICA DE VILAGARCÍA DE AROUSA

POR VÍCTOR VIANA

 

Neste novo apartado facemos un percorrido pola historia das Bandas de Música de Vilagarcía. Todos os avatares que se sucederon a través dos anos, as diversas formacións, os seus directores e mesmo as épocas nas que polos motivos que se detallan nos artigos Vilagarcía deixou de ter esta formación musical. Non podemos deixar de mostrar unha vez máis o noso sincero agradecemento ao seu autor Víctor Viana, quen realizou un excelente traballo de investigación e recopilación de datos e que nos cede con infinita amabilidade. Así mesmo quero agradecer á miña compañeira Mary Gallego Suárez a súa paciencia para realizar a transcrición de todo-los textos publicados

 
A PRIMEIRA BANDA DE MÚSICA
rss feed
O día 5 de xaneiro de 1.865, o daquela alcalde de Vilagarcía Don Juan Cobián, lé no pleno unha comunicación do gobernador da provincia pola que se nomeaba novo alcalde do Municipio a don Rodrigo Barrio de Mendoza, e como primeiro e segundo tenentes de alcalde a don José María Insua e don Miguel Galbán, i é precisamente neste ano cando as chamadas Milicias Nacionales de Villagarcia forman unha primeira agrupación musical, que sería como unha pequena banda militar. Esta primeira banda estaba formada por persoas amantes da música, algunhas delas moi coñecidas no municipio, ben por pertencer a familias moi representativas, ou ben por o cargo que ocupaban naquel momento, tales como Antonio Blanco, que era secretario xudicial, don José Antonio Isla, que desempeñaba o cargo de administrador de Correos, don Fernando Sánchez, que era perito, etc. así como por mozos afeccionados, entre os que estaban Justo Luis Varela, Urbano Carús, Manuel Carús, etc. Como tal banda de música das Milicias Nacionales, debéu ter una traxectoria paralela ó funcionamiento das mismas, xa que este corpo militar se formada o se desfacía según as circunstancias de perigo que as autoridades estimasen, sobre todo nos arredores, o que supoñía na práctica unha vida pouco regular para esta primeira banda de música de Vilagarcía. Haberá que esperar ó año 1.873 para que se constituia a primeira banda de música municipal sendo el alcalde Don José Bargés Carrós....Leer la continuación
Escrito por Víctor Viana •   Agregar un comentario   0 comentarios
 
AS DISTINTAS ETAPAS DA BANDA DE MÚSICA CON JOAQUÍN RUBIANES
rss feed
PRIMEIRA ETAPA No mes de xullo de 1.890 hai novas eleccións municipais e resulta elixido alcalde don Cayetano Pumariño con 13 votos. As preocupacións da nova corporación eran sobre todo as derivadas do novo cemiterio e traída de augas, e en menor proporción, a anarquía que reinaba na banda de música, de tal xeito que na sesión plenaria do día 26 de xuño, o presidente explica ó resto con concelleiros que “disolta a banda de música deste concello, e sendo necesario á corporación disponer que outra preste os servicios que aquela tiña ó seu cargo, acordouse autorizar ó señor alcalde para que ó expresado fin, conveña coa que dirixe don Joaquín Rubianes as condicións nas ques han de prestarse os citados servicios, sendo una delas, facerse cargo do instrumental que tiña a disolta banda e que o importe deducirase, en prazos razoables, do prezo que se estipula para o pago dos referidos”. Joaquín Rubianes foi músico fundador da banda de música, e ademais o máis novo de todos eles, e organizara posteriormente a súa propia banda, que era a que agora, aínda que modesta, tiña que contrata-lo o concello para as procesións e festas que se avecinaban en Vilagarcía. Dende 1.890, e durante dous anos, a banda de música quedará baixo as ordes de Joaquín Rubianes , ben como banda contratada, ou ben como efectiva da cidade. Durante o primeiro...Leer la continuación
Escrito por Víctor Viana •   Agregar un comentario   0 comentarios
 
DOUS ANOS DE INCERTEZA
rss feed

Dous anos de incerteza

30/10/2014 12:16:42
A dependencia da Banda de Música con respecto ó seu director era tal que co pasamento de Joaquín Rubianes, prácticamente a banda queda desorganizada e o concello presenta en xaneiro de 1.922 “a necesidade de reorganiza-la banda municipal e como primeira medida para isto, e sen prexuizo de tomar logo tódalas que estime convenientes, acorda que á praza de director desa banda, que está vacante, se lle asigne un soldo mensual de dúas mil cincocentas pesetas e un dez por cento dos ingresos que teña a banda” O pleno decidiu, na seguinte sesión, outorgar a praza de director, e igualmente suscitouse a necesidade ou non de mante-lo actual regulamento ou ben reformalo, para que o novo director se sometese ó mesmo, e por iso suxeriuse que se vira a posibilidade de coñece-los regulamentos doutras bandas, por se fora conveniente a alteración do mesmo. Efectivamente, á semana seguinte, hai una solicitude para tomar posesión da praza de director. Tratábase de don Francisco García Rey, que procedía, como músico militar que era, da Banda do Rexemento de San Marcial, e aportaba como méritos, ademáis das súas excelentes notas, o feito de ter dirixida esta banda, nas ausencias ou enfermedades dos seus directores. Por outra parte, tiña certa experiencia na dirección de bandas, xa que tamén fora director das bandas de Betanzos e Ponteareas. Os seus certificados acreditaban “ a súa correcta conducta profesional e privada e notoria competencia”. Por outra banda, na súa solicitude dicía que tanto lle daba a praza en propiedade como interina, en tanto a...Leer la continuación
Escrito por Víctor Viana •   Agregar un comentario   0 comentarios
 
A DIRECCIÓN DE JOSÉ CARRERAS

A dirección de José Carreras

30/10/2014 12:20:18

En febreiro de 1.924, a comisión de festas, xa moi decidida  a que á maior brevidade funcionase a banda de música, obtén do pleno a autorización para que o director da banda de Rexemento de Zaragoza, Sr. Rebollo, se acerque dende Santiago a Vilagarcia a fin de recoñece-lo instrumental que quedaba da extinguida banda, de tal xeito que os que estivesen estragados fosen enviados a reparación, e os que aínda estivesen en bo uso, foran destinados á Academia para que os alumnos aprendesen con máis instrumentos.

Definitivamente, 1.924 sería o ano da posta en marcha da nova banda, de tal xeito que o 27 de febreiro, o concelleiro Estévez propón que, con carácter interino, se nomee director da banda a don Lutgardo López del Toro, mentres tanto se vaian preparando as oposicións, que sempre levarán máis tempo. A pesar da  oposición de Brumbeck, a proposición é finalemte aprobada e, por fin, Vilagarcia tiña director da banda, aínda que por pouco tempo.

En marzo, autorízase a compra de trinta portaatrís a 11,75 pesetas cada un a Eloy Lapido, de Vilagarcia, rexeitándose as ofertas Boutros dous talabarteiros de Santiago e Pontevedra, por seren máis caros.

O 21  de abril, anúnciase o pasamento de recentemente nomeado director, sr. López del Toro, e o pleno reúnese con urgencia, xa que, en palabras do alcalde, don Enrique Rodríguez Lafuente, “a paralización da organización da banda suporía tamén a paralización dos estudios e ensayos desta, e esto malograría o propósito de ter músicos en condicións para as festas e tempada de verán, e, ademáis, perxudicaríase ó erario municipal, por ter de continuar co abono da nómina mensual de vintetantos músicos contratados,  xa sen eficacia por esa paralización de ensayos e organización”

Engadiu o alcalde que, tan pronto soubo a noticia do paramento do director, lanzouse á busca doutro novo e nomeouno sen máis, director con carácter interino. Tratábase de D. José Carreras e Grimaud. Era, sen dúbida, o desexo por conseguir canto antes que a banda funcionase, o que fixo que o alcalde contratase a este músico sen quera ter pedido permiso ó resto dos concelleiros, os que aceptaron sen máis a proposta do presidente, porque todos tiñan igual desexo de ve-la banda fuincionando para as festas de verán.

A dirección da banda polo mestre Carreras supuxo, non soamente estabilidade,  categoría musical, profesionalidade e expansión por Galicia, senón tamén unha notoria influencia entre as xentes da comarca de cara á música clásica, tal como demostra a grande cantidade de conxuntos musicais que chegaron a Vilagarcía nos anos seguintes.

Cando o mestre Carreras tomou posesión da dirección da banda, era xa un coñecido compositor.

Tratábase, polo tanto, dun director de importancia para unha vila en crecemento, como era Vilagarcia naqueles anos.

A banda é sometida polo seu director a intensos ensayos, ata que o día 29 de maio, nunha especie de presentación privada, interpreta a sinfonía “Ría de Arosa”, do propio Carreras, como demostración da preparación que xa tiña. A sinfonía tiña dous tempos: no primeiro, a melodía é sinxela –segundo o propio compositor-, inciado pola frauta e reforzado posteriormente polo clarinete e o saxofón; o segundo tempo iníciase cun allegro vivace, con grande alarde de instrumentación.

Definitivamente, o 22 de xuño a banda fai a súa presentación oficial co novo director e as seguintes obras: “Gerona”, de Lope; “La torre del Oro”, de Giménez; “Escenas pintorescas”, de Massenet; “Los Gavilanes”, de Guerrero; “La Arlesiana” de Bizet; “Ven Amor” de Luna.

Sobre esta presentación ó público, dicía o xornal local: “Como a nota culminante deste paseo a constituía o debut da banda municipal, foi esta, sen dúbida ningunha, a que congregou alí a toda a veciñanza a noite do domingo, sen que para iso fose obstáculo o desapacible do tempo. Énos sumamente pracenteiro facernos eco do impacto que a banda ocasiono una veciñanza”

Pola súa parte, o médico, poeta e xornalista Eladio Hevia, facía o seguinte comentario: “Temos unha banda que comezou con moi bos auspicios; o seu director deu probas de que esta banda podería compararse coas mellares, pero reducidos os seus esforzos ás estreiteces dun presuposto limitadísimo, os seus voos de aguia non poderán estenderse máis aló do reducido espacio dunha nómina mesquiña”, e lanzaba a idea de formar unha especia de sociedade musical ou patronato popular para o mantemento da banda, o que sería factible, segundo o médico, con douscentos ou trescentos socios que aportasen unha peseta mensual.

 O dinamismo que o mestre José Carreras lle deu á banda  foi extraordinario. Durante as festas de San Roque, prácticamente houbo concertos tódolos días, con obras novas, diversificando ademáis o lugar do concerto ó longo do ano. Tal como na praia, na praza Gonzáles Besada, na rúa Marqués de Aranda, en Ravella, etc. Foi contratada, ademáis, nese mesmo ano, noutros municipios, así, en setembro actuaba o día 14 en Rianxo; os días 17 e 18 en Santa Uxía de Ribeira; os días 20 e 21 na Pobra do Caramiñal; o 5 de outubro en Padrón, etc.

Un feito curioso ocorreu o día da patrona da música, Santa Cecilia. O día 22 de novembro, como tal festividade, soían celebrarse os exames dos educandos  da Academia para entrar na Banda de Música. A tal fin formouse un tribunal co director da banda, o alcalde, Sr. R. Lafuente, e o primeiro tenente de alcalde, Sr. Fernández Gil, ademáis de moito público. Foron premiados, en primeiro lugar,o flautín Remigio Rosendo,ó que se lle concedeu, ademáis, 50 pesetas; o segundo premio foi o clarinete Pedro López, que obtivo unha libra esterlina; o terceiro foi para o trombón Lino Rodríguez, ó que se lle concederon cinco pesetas.

O Público deuse conta de que a banda non asistira á misa tradicional por Santa Cecilia na parroquia. ¿Qué ocorrera?. O director da banda falara previamente co párroco, don Pedro Piay, para que este dixera a misa, ó que accedeu, e por iso anunciábase que a banda tocaría na igrexa o día da sús patrona, pero o director ignoraba que as relacións entre alcalde e o párroco eran mopi tensas, razón pola que foi chamado polo alcalde que lle comunicou que a misa non sería posible, polo que debía “relevar ó parroco do compromiso adquirido, e que xestionase a misa noutro templo  do municipio”, co que, ó final non houbo misa de Santa Cecilia.

O ano 1.925 transcorreu con tranquilidade, repetíndose os premios que o día de Santa Cecilia se outorgaban ós mellares educandos. Ese ano recaeron en Manuel Vidal, con 50 pesetas e 1º premio; Manuel Leiro, 2º premio e unha libra esterlina; Felipe Barcala, 3º premio e 25 pesetas, e, por último Jesús Abuín, que ademáis do 4º premio levou 10 pesetas.

En abril dese ano houbo unha proposta para que a banda adquirise unha arpa e dous contrabaixos, e tivo ademáis algunha sañidas fora do municipio, a Tui e Caldas, E aínda tiveron os vilagarciáns o regalo da estrea da zarzuela “A lenda de Montelongo”, de Manuel Rey Posse e Juan Buhigas, con música de Bernardo del Río, con máis de 30 mestres na Orquesta e o Coro Cantigas e Agarimos de Santiago.

Durante o ano 1.026, a banda tivo dúas ocasións de amosa-la súa eficiencia: en abril ofreceu un concerto ós mariñeiros da frota alemana que cegaron ó noso porto, con sete obras entre as que estaba parte da segunda sinfonía de Beethoven; en xullo, ante Calvo Sotelo que, sendo xa ministro, adoptaba vir con frecuencia a Vilagarcia.

Durante o ano 1.927 e seguintes, a banda interpreta con certa frecuencia obras de compositores Galegos: “Gratitud”, de Bernardo del Río; “Zalvaor” e “Ascoitia”, do seu propio director Carreras (esta última obra non interpretada ata o momento); “Follas Novas” de Brage, etc.

Nese ano, un triste suceso empaña a boa marcha da banda: ó regreso de Tomiño, onde a banda fora contratada, tivo un accidente a consecuencia do cal morreu un músico,e outros máis resultaron feridos.

O director relata ó xornal local que acudiran á parroquia de Forcadela para buscar ó médico, por se-lo lugar máis preto ó accidente “e éste non quixo ir, nin aínda por cartos, indicándolles que o deixasen durmir e que acudises a outro médico”. O mestre Carreras remata o rerlato dicindo que pola contra, os médicos  de Tomiño e Tui acudiron rápidamente ó lugar do accidente.

Durante os anos 1.928, 1.929  e 1.930 aumenta constantemente o número de obras de compositores Galegos, que a banda executa, e pòdese ler como eran frecuentes composicións como: “Catuxa”, “Galicia pintoresca”, “ O botafumeiro”, “Amor enxebre”, “Susiña”, “Comandante Solá”, “Tinerfe”, “Ría de Arosa”, “Los cadetes”, “La reina de la rivera””Olé mi Tierra” , e sobre todo o grande pasodoble “Puenteareas”, que foi a pez amáis escoitada neses anos. E tamén seguíu a banda dando concertos de autores Galegos, como Baudot, madrileño afincado en Galicia coa súa coñecida obra “Lugo-Ferrol”; o universal Soutullo con “Encarna la misterio”; Brage, con “El tren de la alegría”, ou o propio Carreras con “Leria Leria”, “De frente marcha”, etc.

Entre os músicos que compoñían a banda, había un que pola súa xuventude e os seus extraordinarios dotes é digno de ser coñecido. Tratábase do neno Daniel Bravo López, nado no ano 1.919 na nosa cidade, que, ós 11 anos de idade tocaba o clarinete na banda con gran mestría. Posteriormente ingresaría no conservatorio de Madrid no ano 1.940 , para retama-los seus estudios nove anos máis tarde. Mentres estudiaba tocaba á vez na Banda de Música da Arma de Aviación, Posteriormente, en 1.955, dirixiu a Masa Coral de A Estrada e gañou  o primeiro premio do festival de Coros Rexionais de Ourense. Cinco anos despois acada o premio Montes, no primeiro festival de Líderes Gallegos, celebrado en Pontecedra en 1.960. Ademais de mestre do conservatorio de Madrid, ostentou a dirección dos Coros Rosalía de Castro de Madrid, durante os anos 1.964 e 1.967.

Dende o comenzo da dirección do mestre Carreras e ata o ano 1.936 foron moitos os músicos que pasaron pola banda, e gracias ós arquivos municipais podemos citar os seguintes músicos de dita época:

Manuel Prieto: oboe

Jesús Otero: trombón

Luis López: cornetín

Luis Rosende: frauta

Jesús Abuín: clarinete

Luis Casas: clarinete

Renato Dasilva: pratillos

José Dalmeida: clarinete

Manuel Rey: pratillos

Juan Moldes: caixa

Antonio Nalga: caixa

José Barcia: baixo

Angel Sanpablo: clarinete

Olimpio Ferrer: clarinete

Isolino Rey: trompa

Juan Aguiar: fiscornio

Francisco Rey: frauta

José Búa: clarinete

Francisco Dasilva: trombón

Antonio Noya: caxista

Manuel López: saxo tenor

Manuel Vidal: trombón

Andrés Fiuza Lestón: clarinete

José Pena: clarinete

Segundo Hernández: cornetín

Cecilio Gómez: saxofón

José Brun: bombo

Manuel Roque: clarinete

José Iglesias Palmeiro: bombo

Andrés Lòpez: pratillos

José Benito Romero: baixo

Juan Pernas: trombón

Valentín Abuín: clarinete

Felipe Barcala: clarinete

José Brea: clarinete

Serafín Rodríguez: fiscornio

Hermenegildo de la Torre: trompa

Manuel Torrado: trombón (era ademáis garda municipal)

Oubiña: trombón

Leal: saxo tenor

García: baixo

Camilo Rodríguez, Florencio Fernández, Manuel Vidal, José Casás, José Bello, Gerardo Placer, Faustino Temes.

Tiñan a categoría de instructor os músicos: Camilo Rodríguez e Florencio Fernández, e o músico Andrés Fiuza Lestón actuaba como profesor. Como subdirector: Marcelino Otero.

Entre todos eles, destacaba Andrés Fiuza, o cal, durante a súa estancia na banda, pegáralle ó alcalde de Vilagarcía, polo que o pecharon na cadea, de donde o sacou a súa dona. Tralo seu paso por Vilagarcía, dirixíu as bandas de Bragaña, Prado e Lantaño.

A culminación da música galega vai aumentando ata cegar a 1.931, en que nun concerto, só se interpreta música do país, tal como ocorre o 25 de xullo con: “Cantigas e Agarimos”, “Fantasía de aires gallegos”, “Leria, leria”, “Jota popular” e “Puenteareas” que se intrepretou cinco veces durante ese ano.

Os problemas da banda pasaban, lóxicamente, polos plenos do concello, limitándose a comisión encargada da mesma a dar conta de altas e baixas, ou da compra de material.

Así, en 1.932, o alcalde, don Elpidio Villaverde, comunica que o oboe Ildefonso Batanero e o clarinete Jesús Abuín Rodríguez, foran dados de baixa na banda por ausentarse de Vilagarcía. Esta determinacións xustificábase no informe do director ó concelleiro encargado da banda, no sentido de que a mesma podería pasar ben sen estes postos, co que habería un aforro de 250 pesetas mensuais que podería repercutir no aumento de soldo dalgúns músicos. Decidiuse por isto, en abril, un aumento mensual de 30 pesetas ó frauta Luis Rosende, de 25 pesetas ó clarinete principal Manuel López e outras 25 ó cornetín Juaquín López, que antes se adicaba ó ensino cos educandos. O resto dos cartos aforrados quedaba por se durante o ano había que reforza-la banda con músicos de fora, tal como acontecía de cotío.

En xullo ingresan na bando o trombón Juan Abalo e o saxofón de primeira José Leal “co soldo que tiñan antes”, segundo explica o alcalde, así como o trombón José Bada Gómez que pasará a percibir 60 pesetas de soldo mensual.

A seriedade con que se leva a banda de música era tal que, o encargado da mesma, o concelleiro Francisco Villaverde, levaba un control diario de faltas que se cometían tanto á academia como ó paseo, ou ben as faltas de puntualidade, e comunicaba con certa frecuencia os seus compañeiros de corporación o listado de ditas faltas. Así, en outubro de 1.932, exponlle a lista de faltas e o desconto conseguinte no haber duns músicos , durante o mes de setembro:

- ó músico José Costoya, 20 pesetas de desconto, por 4 días de faltas á academia. A Manuel Casás, 5 por un día de falta. A Ramón Vivero, tamén 5. Manuel López, 5. Ramón Conde, 15. Francisco Dasilva, 20. José Lameiro, 100 por ter 11 faltas de puntualidade e unha falta ó paseo. Juan Costoya, 15. Francisco Fernández, 5. Jesús Rey, 5, José Pérez, e Antonio Castro, 15.

Namentres, a actividade musical á marxe da banda  era tan importante que nas guías de Ramón Porto Casas anunciábanse os mestres de música José Carreras e Isolina Sobrino, e como mestres de solfeo Guadalupe Cid, Dolores e o mesmo José  Carreras.

Un detalle curioso referido ás festas de San Roque de 1.932, e probablemente nos anos  próximos a esa data, era o lugar onde se celebraban os concertos da banda. Así, dos seis concertos que ofreceu o conxunto, 3 deles foron no Parque da Praia Compostela, 2 na Alameda e 1 na Praza de Toros, montada ó efecto, o que denotaba a grande importancia que se lle daba á Praia de Compostela polo intenso turismo que atraía no verán.

A banda tivo ocasión de actuar durante as festas nun acto solemne: a inauguración do Obelisco da Praza da República, ás dez e media da noite do día 21 de agosto.

Un grande acto musical celebrou a Banda de Música Municipal de Vilagarcía o día 5 de novembro de ese ano: un concerto extraordinario en homenaxe ó gran Soutullo, interpretando exclusivamente obras súas tales como “La Virgen de bronce”, “La Leyenda del Beso”, “La del Soto del Parral”, e “Puenteareas” que, como tódolos anos, foi a peza que mais veces interpretou a banda.

Durante os anos que van de 1.932 a 1.936, a actividade musical da banda continuou, ainda que os seus problemas eran constantes en relación co concello, e probablemente só a boa dirección que tivo salvouna da súa desaparición.

Escrito por Víctor Viana •   Agregar un comentario   0 comentarios

 
A BANDA POPULAR
rss feed

A Banda Popular

30/10/2014 12:30:16
1.936 representou a desunión dos españois que se manifestaría na guerra civil. A Banda de Música de Vilagarcia disolveuse, pero non a causa da guerra, senón dos propios problemas internos. A comezos do ano formouse unha comisión especial que estudiara a problemática da banda e sobre todo dos músicos. Houbo moitas reunións coa representación dos músicos e ó final, como non houbo acordo, en maio do devandito ano, e tras un pleno ó que acuidiu a comisión especial, acordouse: “1º.- Disolve-la banda municipal. 2º.- Que se reorganice como banda popular subvencionada polo concello, para o que haberá de redactarse por unha comisión integrada polos señores Brumbeck, Oubiña e Villaverde, as bases correspondentes. 3º.- Que se aboen ós músicos os seus haberes ata o momento en que se chegue á aprobación das indicadas bases, sen exceder nunca do mes maio e caso de non resolverse a aprobación das referidas bases dentro daquel, proverase oportunamente o procedente” Ó pouco tempo a citada comisión xa tiña preparado o estudio para o pase da banda municipal á banda popular, coa relación dos músicos que a compoñerían, así como o custo dos mesmos, que asecendería a dúas mil cinco pesetas, sen conta-lo soldo do director. Todo isto comunicóuselle ó director, don José Carreras, para que, unha vez constituida a citada banda popul...Leer la continuación
Escrito por Víctor Viana •   Agregar un comentario   0 comentarios
 
A NOVA BANDA DE MÚSICA
rss feed

A nova Banda de Música

30/10/2014 12:34:05
Trala aprobación do novo regulamento para a banda de música, aínda pasarian dous anos máis para que poidera aplicarse, e iso suporía na práctica que as festas populares tiveran que ser animadas con bandas Boutros municipios. Así, durante as festas de San Roque do ano 1.951, as bandas que actuaron nas festas foron a de Silleda e a de Bragaña /Cuntis). Haberá de esperar pois ó ano 1.952 para que se lle dea impulso definitivo á creación da nova banda. Sendo alcalde don Jacobo Rey Daviña, e consciente da importancia dunha agrupación musical para o municipio, o día 5 de abril dese ano, explica ós concelleiros a necesidade dunha banda para Vilagarcía incluíndo na súa alegación unha dotación de uniformes para a mesma, sentando así as bases para a inmediata creación da nova banda, que estaría comoposta por 35 músicos. Acordouse que a entrega de uniformes se faría ó mes seguinte da data da adjudicación definitiva dos mesmos, e conseguiuse do pretixioso compositos e director de banda, don Bernardo del Río Parada, que aceptase a dirección da mesma. Por desgracia foron poucos os meses que estivo dirixindo a banda da súa vila, xa que finou o 5 de outubro de dito ano. No ano 1.952, cando don Bernardo del Río pasa a dirixi-la Banda de Música, esta está composta por: Floreal de la Torre Bendaña, oboe; Manuel Paz, frauta; Luis Caldas, requinto; Bernardo garcía del Río, subdirector e clarinete solicta; Luis Casas, clarinete; Man...Leer la continuación
Escrito por Víctor Viana •   Agregar un comentario   0 comentarios
 
A DIRECCIÓN DO MESTRE GONZÁLEZ (Don Marcelo Gónzalez García)
rss feed
Debeu renunciar ó cargo don Ángel López Fernández, xa que en 1.953 apareceu como director en propiedade don Marcelo González García, do que xa faláramos, con motivo do criterio de selección de comisión cualificadota. Durante a etapa do mestre González García, a banda seguíu preparándose eficazmente, iniciando unha seria de concertos no Treatro Cervantes, así como en diversas localidades da provincia, ata participar no Certame Musical en Vigo, co gallo das súas festas no verán de 1.955, e acadou o primeiro premio, o que a acreditou, definitivamente, entre as bandas de Galicia. Ós poucos días de acadar este primeiro premio coa obra “El Bateo” de Federico Chueca, o propio concello de Vigo ofrecía un concerto da Banda de Vilagarcía, con obras de Soutullo, Ketelbey, Borodín, Rosillo e Giménez, e no intermedio formouse un conxunto con tódolos músicos da banda Municipal de Vigo e de Vilagarcía, baixo a dirección de mestro don Mónico García de la Parra. Durante estes anos foi como sempre o concello o motor económico da banda. Así, no presuposto municipal do ano 1.953, aparece o seguinte extracto de contas, referito á banda: -15.000 pesetas por haber anual do director da banda. -108.000 pesetas como subvención ó patronato da banda -15.000 pesetas para adquisición de material novo -2.000 pesetas para a conservaci&oacu...Leer la continuación
Escrito por Victor Viana •   Agregar un comentario   0 comentarios
 
VILAGARCIA SEN BANDA DE MÚSICA DENDE O ANO 1967
rss feed
Nos anos seguintes, e a falla dunha banda municipal, as diversas comisión de festas tiveron que buscar agrupacións musicais de diversos puntos de Galicia a fin de ameniza-las festas. Asi, nas festad de San Roque do ano 1.967, actuaron as seguintes agrupacións musicais: Banda de Música de la Base Militar de Torrejón de Ardoz, a municipal de Santiago de Compostela, a de Celanova e a dos Bombeiros Voluntarios de Espinho (Portugal) Nas patronais de 1.968, acudiron a celabra-las festas, a banda de Redondela, a de Cira, a da estrada e a de Castrelo. Nas correspondentes a Santa Rita de a.969, veu a banda de Padrón, e por San Roque, a de Padrón, a de Santa Cruz de Ribadulla e a de Alongos (Ourense). Ás festas de San Roque de 1.970, trouxeron as seguintes agrupacións musicais: Banda de Música de Vilamaior, Santa Cruz de Ribadulla, cornetas e tambores e gaitas da Academia de Música de Vilagarcia, A Estrada, Castrelo e Asados-Rianxo. En agosto de 1.971, púidose oír, ademáis da banda de cornetas e tambores da localidade, a prestixiosa banda municipal da Coruña e a Lira de Ribadavia. En San Roque de 1.974 púidose oír á banda municipal de San Roque da Coruña, ademáis da de Santa Cruz de Ribadulla e Bellas Artes de Cangas, e como novidade en Vilagarcia, a Orquestra de Cámara da Coruña. Durante as festas de 1.976, acudiron as bandas de Santa Cruz de Ribadulla, A Estrada e Silleda. Por certo, que o día 16 de ago...Leer la continuación
Escrito por Víctor Viana •   Agregar un comentario   0 comentarios
 
INICIO DUNHA NOVA BANDA
rss feed

Inicio dunha nova Banda

30/10/2014 12:50:48
O día 9 de febreiro de 1.981, e tras unha serie de reunións preparatorias, queda formada unha comisión xestora encargada de poñer de novo en marcha o patronato que á súa vez se encargaría de arupa-la antiga banda. Esta comisión estivo formada inicialmente por Celso Callón Recuna, Severino González Rollán, Jesús González Monedero, Juan Antonio Pérez Callón e Gonzalo Bouza Brey. Tras contactar con antigos músicos e co mestre da Academia de Música e antigo director da banda, don Luciano Abuín Guimarey, celébranse reunións con estes e finalmente chégase a un acordo de todos de poñer en marcha unha nova agrupación musical. Definitivamente, o día 1 de maio de 1.981, algo máis de20 músicos que aínda quedan da primitiva banda, fan un primeiro ensaio baixo a dirección de don Luciano Abuìn, contando para isto cos seus propios instrumentos, decidindo prosegui-los ensaios nos locais da Academia de Música, tódolos martes e xoves ás 8 da tarde. Namentres, a corporación promete axudar tando na adquisición de novos instrumentos como unha cooperación económica que faga posible a posta en marcha definitiva da banda, e a comisión xestora decide facer unha primeira proba da capacidade da nova banda tralos primeiros ensaios, xa que ademais conta cuns 200 socios de apoio, e por iso decide que o día 21 de maio, aproveitando a festividade de Santa Rita, se faga un primeiro concerto na Baldosa á unha da tarde, e un pasacalle. Celebrouse,efectivamente, este primeiro c...Leer la continuación
Escrito por Víctor Viana •   Agregar un comentario   0 comentarios
 
CURIOSIDADES MUSICAIS EN VILAGARCIA
rss feed
Dende que o día 29 de xaneiro de 1.924 fose elixido alcalde don Enrique Rodríguez Lafuente, a efectividade e rixidez na aplicación da lei, serían as súas dúas normas principais de conducta, e por iso non era de extrañar que as multas comezasen a chover pola mínima alteración das leis municipais. Na prensa da época aparecían os nomes dos multados, a causa e o importe, e non importaba que estes fosen personaxes importantes como Daniel Poyán, Luciano Buhigas ou Antonio García, que foron multados por ir co can sen bozo pola rúa. As causas agranguían dende sacar sacos de esterco á rúa, pasando por deixá-las galiñas soltas, escándalos, verquer auga á vía pública, berrar, por mala educación –o que supoñía 5 pesetas de multa- ou por vender leite ou carne en malas condicións, etc. Este ano de 1.924, foi, ademáis o do renacemento da banda de música, o inicio de unha serie de actividades musicais ó máis alto nivel, gracias sobre todo a Luis Villaverde Rey, delegado en Vilagarcía da Asociación de Cultura Musical, que trouxo ó público da nosa cidade o máis selecto que por aqueles anos había en España, nacional ou extranxeiro. O labor non soamente interpretativo, senón pedagóxico, que realizou en Vilagarcía Luis Villaverde Rey foi único na historia cultural da cidade, e por iso é digno de ser lembrado. Durante ese ano, trouxo o “Trío de Instrumentos Antiguos” de Mu...Leer la continuación
Escrito por Víctor Viana •   Agregar un comentario   0 comentarios
 
Bandas de Música de Vilagarcía de Arousa - Imaxes
 
 

Historia das Bandas de Música de Vilagarcía de Arousa

 

DIRECTORES da BANDA DE MÚSICA de VILAGARCIA (dende 1.890 a 1.993)JOAQUÍN RUBIANES OTERO 1.890 a 1.892; de 1.900 a  1.907, e de 1.910  a 1.921
Foi o músico fundador da Banda de Música de Vilagarcia e, ademáis, o máis novo de todos eles. Tocaba o flautín, e organizara  posteriormente a súa propia banda, que era a que en xuño do ano 1.890 tivera que contrata-lo concello para as procesións e festas que se aveciñaban en Vilagarcía, polo que durante dous anos, a banda de Joaquín Rubianes era a banda efectiva da cidade.
O día 14 de febreiro de 1892, o concello acorda romper definitivamente as relacións coa banda, rescindo definitivamente o contrato coa que dirixía Joaquin Rubianes.
En 1.900 volve a dirixi-la Banda de Música de Vilagarcia. 
En 1.907 renuncia de novo ó cargo de director, baseándoa en que as súas moitas ocupacións impedíanlle continuar prestándolle toda a atención que era necesaria”
Don Joaquín Rubianes finou o día 27 de agosto de 1.921.

D. MARTÍN VÁZQUEZ de 1.907 a 1.910
Profesor de música e persoa distinguida mundo musical. Pertenceu á banda do 2º Rexemento de Infantería de Mariña, dirixíndoa incluso. Cesou como director por motivo de disolución da banda de música.

D.FRANCISCO GARCIA REY de 1.922 a 1.924
Foi máis instructor que director mentres tanto convocábase a praza de director polo sistema de concurso oposición que, ó final, resultou nulo. 

LUTGARDO LÓPEZ DEL TORO de 1.924 a 1.924
Foi nomeado director interino da Banda de Música o día 27 de febreiro de 1.924 e faleceu o día 21 de abril do mesmo ano.

JOSÉ CARRERAS E GRIMAUD  de 1.924 a 1.941
Era natural de Madrid, fillo de Miguel Carreras e Josefa Grimaud, e casado con Carmen Diz Arias, e xa dirixira bandas de importancia como a de Pontevedra, ademáis de ser un bo violinista. 
Entre as súas obras, ata ese ano, as seguintes:
-Obras religiosas: dúas Misas, dúas Salves, un Ave maría e tres motetes.
- Obras para banda: “Armas y Ciencia”, “Ría de Arosa”, “Gotas de rocío”, “Aurelio”, “Mario”, “Porvenir”, “Belmonte”, “De frente, marcha”, “El once de línea” “Duamirg”, “Sacramento”, “Olé por mi tierra”, “Zalvaor”, “Tierra Castellana, e “El Miño”.
- Zarzuelas: “La Verbena de San Juan”, “Los festejos de Villacanto”, “El urco” y “El encubierto”.
Era tamén autor de varios himnos e cantos Galegos, así como de cuplés para as moi coñecidas artistas La Argentinita e Lola Montes.
O día 5 de xulo de 1.936, pasou a excedencia forzosa por disolución da banda. A finais dese mesmo mes, levantouse a situacón de excedencia e volveu a exercer como director.
Don Joaquín Rubianes, o que fora notable director da Banda de Música, faleceu en Vilagarcía o día 11 de novembro de 1.941.

JERÓNIMO GARGALLO HUESO 1.941 a 1.952 
Don Jerónimo Gargallo nacera nunha vila da provincia de Teruel. Estudiou harmonía, contrapunto, fuga, formas musicais e instrumentación co mestre don Manuel Soler, prestigioso músico de Madrid, que fora con anterioridade mestre da Capela da S.A. Metropolitana Igrexa Catedral de Santiago de Compostela. Posteriormente quedou integrado nas bandas militares ata que en 1.930 pasa á vida civil e comeza a súa etapa de director de bandas.
Foi sucesivamente director das bandas: Armónica barcelonesa; Altura, de Castellón de la Plana; Abanilla, de Murcia; Cabanes e Lucena del Cid, ámbalas dúas tamén de Castellón;  Benidorm e, xa posteiormente, a de Vilagarcía.
Foi un notable escritor de temas e tratados musicais entre os que destacan os seguintes libros; Manual gía de directores de bandas de música, Tratado teórico práctico para cornetas de guerra del ejército español, Gran método teórico-práctico para tambor del ejército del ejército y caja viva de bandas de música, Método teórico-práctico de timbales.
Os seus estudios e tratados sobre instrumentos musicais, foron premiados na Exposición de Arte e Traballo, celebrada en Madrid no ano 1.928, e, posteriormente declarados de texto no Diario Oficial do Ministerio do Exército para as bandas de cornetas e tambores, e foron públicamente elogiadas na prensa especializada por catedráticos do conservatorio de Madrid, da talla de Benito G. de la Parra, Julio Gómez e M. Rebollo.
Foi tamén prolífico compositor, destacando entre as súas obras musicais: “Siglo XX” (poema sinfónico), “Los cuatro héroes del Plus Ultra”, pasodobre, “Garnier”, pasodobre, “Homenaje a Juan de Tuy”, así como numerosas polkas e valses.
Á vez que dirixiu a banda de Vilagarcia durante doce anos, tivio unha academia de música na que formou a centos de educandos. 
Finou o 11 de xullo de 1.957.

BERNARDO DEL RÍO PARADA de 1.952 a 1.952 Naceu o 5 de febreiro de 1.893. os 12 anos ingresou na Acedemia de Música de Vilagarcia e ó pouco tempo era xa educando da banda. O pouco tempo, co gallo de actuar na nosa cidade a banda municipal de Santiago nas festas do Sacramento, o seu director Francisco Martínez, propúxolle levalo a Compostela na súa banda como segundo bombardino, actuando no sucesivo como tal na prestigiosa Banda de Santiago. Ós dous anos, presentase a oposicións militares e obtén prada como bombardino na banda do Rexemento. Tamén se lle nomea director das tres masas corais que tiña a formación militar. Tras nova oposición, gaña a praza de primeiro bombardino da banda rexemental. Inicia estudios de harmonía e composición co mestre Farfán facéndose cargo da dita banda, continuándoos posteriormente como subdirector da mesma, e incluso chega a ser director interino, por ausencia do titular.
Posteriormente e por motivos de reorganización militar é destiñado ó rexemento nº 8 da Coruña, no que é nomeado subdirector da banda. Unha vez licenciado do exército, reorganiza o Orfeón da Unión Artística Compostela e oposita á praza de bombardino da banda municipal de Santiago, ingresando como tal na mesma.
Trala guerra civil, reorganizou a banda Municipal de Compostela, así como a súa dirección, na que estivo varios anos con notorio éxito.
Foi tamén director das bandas de ordes e A Estrada.
Do seu paso por Compostela é de subliña-lo concerto co que iniciou as súas andaduras no citado orfeón, en homenaxe  ós mestres de música Ladislao Suárez Berbeira e Manuel Valverde, en 1.942, coas obras “Ave María” de Vitoria, e o “Miserere” do homenajeado Valverde. Igualmente interesante resultou o concerto que a cargo da dita banda se efectuou o día 4 de xaneiro de1.942 na Rúa do Villar, en homenaxe ó mestre Pablo Luna.
Foi autor de numerosas composicións, sendo a zarzuela “ A lenda de Montelongo” a máis coñecida de todas. Composta por Manuel Rey e Juan Buhigas, con música do maestro Bernardo del Río, a sús estrea en Vilagarcia foi un importante acontecemento cultural por se-los tres autores persoas moi coñecidas na localidade.
Foi autor ademáis de obras tan diversas como: cantigas, foliadas, muiñeiras, pandeiradas, pasodobles, xotas, obras para coro, e un excelente arranxador de obras xa consagradas, como “Unha noite na eira do trigo”, “Negra Sombra”, “La Rianxeira”, obra esta  da que  os músicos de Rianxo dicían que: “Bernardo del Río aquelouna baseada en aires populares”.

BERNARDO GARCÍA DEL RÍO   de 1.952 a 1.952
Sobriño de don Bernardo del Río Parada. Abandona a banda ó facerse cargo da mesma don Marcelo González.
Despois de deixa-la dirección da banda de Vilagarcía, o mestre García del Río, estivo ó mando doutras agrupacións musicais, tales como a de Cira, na que se lle recorda durante os 10 anos que a dirixiu como un grande director, “a quen nunca se lle veu dirixir con partitura, por difícil que fora a obra”. Tamén dirixíu as bandas de Camanzo, Cruces e Rivadulla. Do paso por esta última, comenta o historiador Iglesias Alvarellos o seguinte: “Este veterano e simpático director leva coa banda máis de 15 anos. Tivémo-la ocasión de velo dirixir –sempre sen atril- o domingo 11 de xullo de 1.952 nas festas de Catoira. A banda e él vense completamente compenetrados”.
A súa derradeira dirección, dedicouna á banda de Ledesma. 

D. ANGEL LÓPEZ FERNANDEZ 1.952 a 1.953
Resultou gañador do concurso oposición para elixi-lo novo director, pero debeu renuncia ó cargo, porque en 1.953 aparece como director en propiedade don Marcelo González García. 

D. MARCELO GONZÁLEZ GARCÍA de 1.953 a 1.966 
Don Marcelo nacera en Palencia en 1.912. Foi seu pai quen o inicio una música, seguindo posteriormente estudios co mestre Guzmán Ricis, director da banda municipal de Palencia, onde comenzou a súa actividade profesional. En 1.941 ingresa no escalafón de Directores de Bandas de Música Civís, e en 1.943 xa é nomeado subdirector da Banda Municipal de Santander e director do coro montañés “El sabor de la tierruca”. Posteriormente, e antes de cegar a Vilagarcúia, dirixíu a banda municipal de Castro Urdiales. Foi tamén autos das seguintes composicións:
-Pasodobres: “Los Taribeles” (estreada pola Banda de Música de Palencia; “Feliche Bar” (tamén estreada pola mesma banda); “El cuarto de artillería”; “Chuchi”; ”Sin nombre”; “Manolo González”; “Galván, torero de Castilla”; “Modesto Rodríguez”; “Fraternidad” e “Arriba la Feria” (dedicada a FEXDEGA).
-Pasarrúas: “Juventud rodando”, “Presentación e Cabalgata”.
-Cancións: “Ronda de luna llena”; “La flor del agua”; “Blanca imagen”; “Arriba la flor” (editado en discos pola casa Columbia; “A la entradita del pueblo”; “Una palomita blanca” e “Cuatro canciones escolares”.
-Marchas: “Marchas fúnebres nº 1 e 2”; “Patria Chica” e “San Roquiño”
-Outras composicións: “Tío Cuti”, “Chotis•, “Fernandito”, “Tango”, “Recetando”, “Amos solitario”, “¡Uy la nena”, “Gavota”, “Arija”, “Marcha nupcial”, “Semblanzas mendelssshonianas nº 1 y 2”, “A Perla de Arousa”, “Fiesta charra”, “Himno al hermano beato Benildo”, “La montaña de las piedras negras” e “Fantasía gallega”.
Don Marcelo González non se limitou á formación musical dos membros da banda de música e á dirección dos mesmos, senón que foi tamén compositor. Algunhas das súas obras teñen como inspiración e tema a propia Vilagarcía, tal como o seu “Himno a Villagarcia”, do que José Luis Sánchez Agostino  comporía a letra e que foi presentado en Vilagarcía durante as festas de San Roque do ano 1.963, co gallo dos Primeiros Xogos Florais García Lago, a cargo da Masa Coral Villajuanesa, Schola Cantorum de los Padres del Corazón de María e Acción Católica, nun acto no que, sendo raíña das Festas María Jesús García Díez, contou coa presencia de Álvaro Cunqueiro como rexedor do acto e con José María Álvarez Blázquez como pregoeiro.
Outra obra do director da banda foi a marcha para cornetas e gaitas titulada “Presentación”, composta en novembro de 1.968 e adicada ó alcalde Victoriano Piñeiro.
Don Marcelo González García finou o día 8 de maio de 1.973


D. LUCIANO ABUÍN GUIMAREY de 1.973  1.986
D. FERMÍN FEIJOO TRABAZO  de 1.986 a 1.993
 
Vilagarcía, Patrimonio e historia